-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Pekeliling ini adalah untuk memberi satu garis panduan kepada kementerian dan agensi dalam penyediaan cadangan program dan projek bagi dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM) untuk pertimbangan dan kelulusan. Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan adalah seperti di Lampiran kepada Pekeliling ini.

Bil. Tajuk Dokumen
1 Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas, 2016-2020 Muat Turun
2 Slaid Pembentangan Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas, 2016-2020 Muat Turun
3 Garis Panduan Penyediaan dan Pembentangan Kertas Mesyuarat Majlis Ekonomi Muat Turun
4 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP2 RMKe-10 (2012-2013) Muat Turun
5 Garis Panduan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Pelancongan Sedia Ada Muat Turun
6 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP1 RMKe-10 (2011-2012) Muat Turun
7 Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan Muat Turun
8 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 1 Muat Turun
9 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 2 Muat Turun
10 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 3 Muat Turun

Sebarang surat atau pertanyaan berhubung Garis Panduan ini boleh diajukan kepada :


Ketua Pengarah
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 2, Blok B6
62502 PUTRAJAYA
(U.P. : Pengarah Bajet Pembangunan)
Tel : 03 887 25449/ 25455
Faks : 03 8888 3768