Jawatankuasa Standard dan Kos Jawatankuasa Standard dan Kos

PENDAHULUAN

Tujuan Garis Panduan

Tujuan Garis Panduan ini disediakan adalah untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Pekeliling UPE Bil.1 Tahun 2015. Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos (JSK) Edisi Tahun 2008.

Selain itu, Garis Panduan ini juga perlu dipatuhi oleh semua Agensi Pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang memohon projek-projek bangunan dan infrastruktur Kerajaan :

 • untuk menetapkan norma keluasan ruang dan kelayakan semasa proses Pengurusan Nilai bagi projek-projek bernilai RM50.0 juta dan ke atas;
 • semasa proses mendapatkan kelulusan JSK bagi projek-projek bernilai RM 5.0 juta hingga RM50.0 juta;
 • untuk kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1.0 juta; dan
 • untuk projek-projek bernilai kurang daripada RM5.0 juta yang perlu mematuhi garis panduan ini tetapi tidak perlu mengemukakan permohonan untuk kelulusan.
 • untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam mereka bentuk bangunan dan infrastruktur Kerajaan supaya dirancang dan dilaksanakan dengan penggunaan kos yang berkesan, tanpa menjejaskan keperluan fungsinya - (cost effective and functional).

Skop

 • Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut:

  • perancangan sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);
  • penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;
  • keperluan kerja-kerja mekanikal, elektrik serta teknologi  maklumat  dan komunikasi (ICT);
  • kerja-kerja luar bangunan (external works);
  • kerja-kerja sivil (civil works);
  • keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.
  • kecekapan penggunaan tenaga; dan
  • penggunaan IBS.
 • Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil  kira  jenis    bangunan    dan infrastruktur secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

 • Garis Panduan ini disediakan supaya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan/infrastruktur dengan kategori bangunan/infrastruktur yang lain di dalam projek yang sama.


*Klik pada subjek untuk menyusun data

Saringan :  
 

divider

| Tarikh Kemaskini 22/12/2015