Pekeliling ini adalah untuk memberi satu garis panduan kepada kementerian dan agensi dalam penyediaan cadangan program dan projek bagi dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM) untuk pertimbangan dan kelulusan. Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan adalah seperti di Lampiran kepada Pekeliling ini.

Bil. Tajuk Dokumen
1 Garis Panduan Penyediaan RMKe-12, 2021-2025 Muat Turun
2 Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas, (2016-2020) Muat Turun
3 Slaid Pembentangan Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) Muat Turun
4 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP2 RMKe-10 (2012-2013) Muat Turun
5 Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan Muat Turun
6 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 1 Muat Turun
7 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 2 Muat Turun
8 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 3 Muat Turun
9 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 4 Muat Turun
10 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 5 Muat Turun
11 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 6 Muat Turun
12 Garis Panduan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Pelancongan Sedia Ada Muat Turun
13 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP1 RMKe-10 (2011-2012) Muat Turun
14 Pematuhan Perbelanjaan Mengikut Siling Peruntukan Pembangunan Muat Turun
15 Projek RMKe-9 yang belum dilaksana Muat Turun

Sebarang surat atau pertanyaan berhubung Garis Panduan ini boleh diajukan kepada :

Bahagian Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B6 Tingkat 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
(U.P. : Pengarah Bajet Pembangunan)

Tel : 03 887 25449/ 25455
Faks : 03 8888 3768